Allmänna Villkor

Genom att använda informationen som samlas in på SportBetExperts webbplats, samtycker du till att vara bunden av följande villkor, inklusive vår integritetspolicy. Om du inte vill vara bunden av våra allmänna villkor eller vår integritetspolicy är ditt enda alternativ att inte använda SportBetExperts information.

Vi eller våra innehållsleverantörer äger allt innehåll på våra webbplatser och mobilapplikationer (sammantaget "Tjänsterna"). Informationen som tillhandahålls av SportBetExperts är skyddad av internationell upphovsrätt och andra lagar. Dessutom är våra kanaler för sammanställning, arrangemang och sammansättning av innehåll skyddade av världsomspännande upphovsrättslagar och fördragsbestämmelser.

Du får endast använda innehållet på våra tjänster för dina egna personliga, icke-kommersiella shopping- och informationsändamål. All reproduktion, publicering, sändning, modifiering, distribution eller överföring på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från SportBetExperts är strängt förbjuden. SportBetExperts behåller all äganderätt och alla immateriella rättigheter till material som laddats ner från eller på annat sätt mottagits genom dessa tjänster. Vi ger dig härmed tillåtelse att ladda ner, skriva ut och lagra utvalda delar av vårt innehåll (enligt definitionen nedan). Dessa kopior måste dock vara för personligt och icke-kommersiellt bruk, och du får inte kopiera eller lägga upp innehållet på någon nätverksdator, distribuera det i något medium eller ändra eller modifiera innehållet på något sätt. Du får inte heller ta bort eller ändra några meddelanden om upphovsrätt eller varumärken.

Ansvarsfriskrivning

Informationen som tillhandahålls av SportBetExperts är generell till sin natur och är inte en ersättning för professionell rådgivning. Vi tillhandahåller innehållet i dessa tjänster till dig som en tjänst. All information tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag, varken uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade. denna ansvarsfriskrivning inkluderar, men är inte begränsad till, alla garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Denna ansvarsfriskrivning inkluderar, men är inte begränsad till, alla garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. Även om vi försöker tillhandahålla korrekt information, gör vi inga utfästelser, löften eller garantier om riktigheten eller fullständigheten av informationen som tillhandahålls av SportBetExperts. Informationen som tillhandahålls av SportBetExperts kan ändras, revideras eller modifieras när som helst och utan föregående meddelande. SportBetExperts frånsäger sig allt ansvar i samband med den allmänna information som tillhandahålls på vilken sida som helst. SportBetExperts tar inget som helst ansvar i samband med den allmänna information som tillhandahålls på någon sida.

Informationen som tillhandahålls på denna webbplats och dess komponenter är endast i informationssyfte. Besökare använder innehållet i SportBetExperts på egen risk. Denna webbplats tar inget ansvar för riktigheten, användbarheten eller tillgängligheten av information som överförs eller görs tillgänglig via denna webbplats. Under inga omständigheter ska SportBetExperts vara ansvarigt gentemot tredje part för något anspråk, vare sig det är baserat på kontrakt, skadestånd eller annan juridisk teori. ska inte hållas ansvarig gentemot tredje part för skador som uppstår till följd av användning eller utebliven användning av dess innehåll.

Som en del av ditt övervägande för att få tillgång till våra tjänster och använda innehållet samtycker du till att SportBetExperts inte är ansvarigt för beslut du kan fatta eller åtgärder eller underlåtelser du kan vidta med hänsyn till innehållet. Om du är missnöjd med våra tjänster eller dess innehåll (inklusive dessa användarvillkor) är din enda gottgörelse att sluta använda våra tjänster.

Lagval

Alla juridiska frågor som uppstår ur eller i samband med användningen av SportBetExperts ska utvärderas i enlighet med lokal lag, utan hänsyn till några principer om lagkonflikt.

Om en domstol med behörig jurisdiktion finner att något av dessa villkor är ogiltigt, kommer det villkoret att upphävas utan att det påverkar giltigheten av de återstående villkoren i dessa villkor.

Ändringar av våra avtalsvillkor

Vi kan ensidigt ändra eller lägga till villkoren i dessa villkor när som helst. Om en väsentlig förändring inträffar kommer vi att meddela dig via e-post eller genom ett framträdande meddelande på vår webbplats. Du bör regelbundet kontrollera våra tjänster och läsa våra användarvillkor för ändringar.